Η ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ

ΗΜΕΡΟΛOΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ & ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

Η ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ

Η ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ

Πού: ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΛΕΜΕΣΟΣ

Πότε: - 16/02/19

Εισιτήρια: Από €40, €28 (παιδιά) - Για παιδιά κάτω των 12 ετών - έκπτωση 30%


Πληροφορίες:

Το Ρωσικό Θέατρο Μπαλέτου παρουσιάζει το μπαλέτο "Η Σταχτοπούτα"
Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν εισιτήριο
Διάρκεια του μπαλέτου με διακοπή - 1 ώρα 40 λεπτά.


Video

Περισσότερες Πληροφορίες:

It has long been thought that the best subjects for ballets are fairy tales. The story by Charles Perrault is Cinderella, one of the most beloved and popular fairy tales of all time. The reason for this is sincerity, an interesting plot and, of course, a wonderful manifestation of magic in the life of an ordinary person.

 

Act one

The performance begins with a scene in the father’s house of Cinderella. The evil stepmother and her two daughters are constantly fighting and swearing. Cinderella is teased and forced to work in the house. She thinks about her dead mother, trying to find comfort with her father, but he is unable to do anything for her. A beggar woman comes to the house. The sisters tell her to go away, but Cinderella secretly invites the old woman to rest and eat. Meanwhile, the stepmother and sisters prepare for the ball at the palace. Finally, the stepmother and sisters leave. Cinderella is left alone. She dreams about the ball and dances alone. The beggar woman returns, only this time as a beautiful fairy who will reward the girl for her kind heart. With the help of the fairies of the seasons, Cinderella gets dressed up for the ball. But, the fairies have a condition - at midnight, she must leave the ball.

 

Act two

The stepmother and sisters come to the palace. The royal ball is in full swing. Guests are performing the mazurka. The sisters attract everyone's attention with their clumsiness. The prince arrives, and after him a mysterious stranger follows - It is Cinderella. The prince is astonished by her and invites her to dance. The sisters try to attract the prince’s attention, but fail. The prince won’t leave Cinderella. They don’t notice how time passes. Suddenly, the romantic ball is interrupted by the clock. It is midnight. Cinderella runs away from the ball, losing her crystal shoe, that later the prince finds.

The prince is in despair. He decides to fit the shoe on every girl in the Kingdom, until he finds the mysterious stranger. Meanwhile in the stepmother's house, Cinderella is doing household chores and thinks about the ball. Suddenly, the prince appears and demands that all the women try on the shoe. The sisters and stepmother vainly try to fit inside the shoe. Than, Cinderella comes out, holding the second shoe in her hands and everything becomes clear. The prince looks at her - she is the one. Now nothing will part them ...

 

The colorful story, combined with the magical music of Prokofiev is loved not only by one generation of children and adults, it allows you to dive into a real fairy tale and believe in miracles!

“Cinderella” by Sergei Prokofiev in the choreographic version by ballet master of Moscow’s theater Anatoly Emelyanov.

 

Lead roles are performed by:

Leading soloist of the Bolshoi Theater – Anastasia Goryacheva.

Premiere of the Bolshoi Theater – Alexander Volchkov.

 

40 dancers take part in the ballet.

Choreography - Anatoly Emelyanov.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Издавна считалось, что лучшие сюжеты для балетов - сказки. Рассказанная Шарлем Перро - «Золушка», одна из самых любимых и популярных сказок всех времен. Причина тому - искренность, интересный сюжет и, конечно же, чудесное проявление волшебства в жизни простого человека.

 

Акт первый

Постановка начинается со сцены в доме отца Золушки. Злая мачеха и две ее дочери постоянно дерутся и ругаются.  Дразнят Золушку и заставляют ее работать в доме. Она вспоминает свою умершую мать, пытается найти утешение у отца, но он не в силах что-либо сделать для нее. В дом приходит нищенка. Сестры гонят ее, но Золушка тайком приглашает старушку отдохнуть и кормит ее. Мачеха и сестры в суматохе собираются на бал во дворец.   Наконец мачеха и сестры уезжают. Золушка остается одна. Она мечтает о бале и танцует в одиночестве. Возвращается нищенка, но она уже прекрасная фея, которая наградит девушку за ее доброе сердце. С помощью фей времен года, Золушка снаряжается на бал. Единственное условие – в полночь она должна оттуда уйти.

 

Акт второй

Во дворец приезжает мачеха с сестрами. Королевский бал в полном разгаре. Гости танцуют  мазурку. Сестры привлекают внимание своей неповоротливостью. Появляется принц, а следом - таинственная незнакомка. Это Золушка. Принц восхищен и приглашает ее на танец. Сестры пытаются  привлечь внимание принца, но безуспешно. Принц не отходит от Золушки. Они не замечают, как бежит время. Внезапно романтический бал прерывается боем часов. Наступила полночь. Девушка убегает с бала, теряя хрустальную туфельку, которую находит принц.

Принц в отчаянии. Он решается примерить туфельку каждой девушке в Королевстве. А в доме мачехи Золушка все также занята домашними делами и вспоминает о бале. Вдруг появляется принц и требует, чтобы все женщины померили туфельку. Сестры и мачеха тщетно пытаются надеть туфельку. Внезапно у Золушки выпадает из рук вторая туфелька и все становится ясным. Принц заглядывает в лицо девушке – это его любимая. Теперь ничто не разлучит их...

Красочная поучительная история в сочетании с волшебной музыкой Прокофьева любима уже не одним поколением детей и взрослых, позволяет окунуться в настоящую сказку и поверить в чудеса!

 

«Золушка» Сергея Прокофьева в хореографической версии балетмейстера московского театра Анатолия Емельянова.

 

Заглавные партии исполняют:

Ведущая солистка Большого Театра – Анастасия Горячева.  

Премьер Большого Театра – Александр Волчков.

 

Хореография - Анатолия Емельянова.

В балете принимают участие 40 танцовщиков.


Ασφαλείς Τρόποι Πληρωμής
Εισιτήρια Πωλούνται

Η SoldOut Tickets ανήκει στην S.S.A Soldout Ltd και είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία παροχής υπηρεσιών έκδοσης και διάθεσης εισιτηρίων για τους παραγωγούς, διοργανωτές και τους χώρους εκδηλώσεων και ενεργεί αποκλειστικά ως μεσάζων μεταξύ του παραγωγού και του αγοραστή των εισιτηρίων.